Êé¿âÊ×Ò³ | ×÷¼ÒÁбí | ×îиüР| ÈÈÃÅÅÅÐаñ | ¸ß¼¶ËÑË÷ | ÉèΪÊ×Ò³ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø |
 
 
ËÑË÷С˵
¡¡ËÑË÷Ï
¡¡¹Ø¼ü×Ö£º
       ¸ß¼¶ËÑË÷
±¾ÖÜÈÈÃÅС˵ÅÅÐÐ
±¾ÖÜ×÷ÕßÈËÆøÅÅÐÐ
λÖãºÊ×Ò³ > ×÷¼ÒÁбí > Â¥²ÉÄý >
±àºÅ ×÷Æ· С˵ϵÁÐ ÄÐÖ÷½Ç Å®Ö÷½Ç Çé½Ú·ÖÀà ÔĶÁ
1 Á½¿ÅÐĵľàÀë µ¥Ðб¾ ¡¡ ÝþÉØ»ª ¶¡ÓÖÄþ »éºóÏà´¦,»¼µÃ»¼Ê§,ÆƾµÖØÔ²
2 ²»Á¼ÈËÆÞ µ¥Ðб¾ ¡¡ Àè껶« Ç®ÓÅÓê Å®×·ÄÐ,ÈÕ¾ÃÉúÇé,²¨ÕÛÖØÖØ
3 δÀ´Äï×ÓÕÒÉÏÃÅ µ¥Ðб¾ ¡¡ ×óÕ¿Ìì Ë®åµ ËÀ²øÀôò,»¶Ï²Ô©¼Ò,ÈÕ¾ÃÉúÇé
4 ¸£½ú²»Å³öÉíµÍ µ¥Ðб¾ ¡¡ Ø©ÔÊ ÇÙü µÛÍõ½«Ïà,Âéȸ±ä·ï»Ë
5 ÏÞÆÚ¸æ°× µ¥Ðб¾ ¡¡ º«¼¾±ò Àèͥͥ ÓÉÏÓÉú°®,ÈÕ¾ÃÉúÇé,»¼µÃ»¼Ê§
6 µ±ÄãÀϹ«Ðв»ÐУ¿ µ¥Ðб¾ ¡¡ ÆëÄËÂÚ ÏÄÔÈè² ½üˮ¥̨,ÈÕ¾ÃÉúÇé,ºóÖªºó¾õ
7 ÌìÉϵôÏÂÀ´µÄ¶ñħ µ¥Ðб¾ ¡¡ ³Ì˹öÁ Éò¿ÉÈÚ ÇÉÈ¡ºÀ¶á,²¨ÕÛÖØÖØ,ʧ¶ø¸´µÃ
8 »éÇ°ÆõÔ¼ µ¥Ðб¾ ¡¡ Τ¼¾Ò¢ ÇÇÄÎÄÎ ÆõÔ¼»éÒö,ÈÕ¾ÃÉúÇé
9 ¶ñħԩ¼Ò µ¥Ðб¾ ¡¡ ÇØ×ÓÒú °¬ÇçÆ ÇഺУ԰,±ðºóÖØ·ê,°µÁµ³ÉÕæ
10 ÃÃÃò»ÊÜ½Ì ½á»éÓÐÎÊÌâ ¡¡ ½ªêÅÁØ ÑîÑÇÑÇ ½üˮ¥̨,±ðºóÖØ·ê,ÔÙÐøÇ°Ôµ
11 ÉÙ¶«°®ÉϻҹÃÄï ½á»éÓÐÎÊÌâ ¡¡ Îó´òÎóײ,¼ÙÏ·Õæ×ö
12 ²ØÆðÀ´µÄÆÞ×Ó ½á»éÓÐÎÊÌâ ¡¡ º«Ö®¿¤ ³þǾ »éºóÏà´¦,Íì¾È»éÒö,ÆƾµÖØÔ²
13 а»Ê×ӵݮū É¸³ ¡¡ ÆëÌ«·ç ë¾ÅÃà µÛÍõ½«Ïà,Ö÷ÆÍÁµ
14 ÆëÍõÒ¯µÄÄÛæ¾ É¸³ ¡¡ ÆëÐþî£ ÇÇ¿Éá° Ò»¼ûÖÓÇé,Îó´òÎóײ,ÃüÖÐ×¢¶¨
15 °×´ó·òµÄÃØÁµ É¸³ ¡¡ °×ÀÚ ð½ð½ ʧÒä,ÈÕ¾ÃÉúÇé,»¼µÃ»¼Ê§
16 Õæ»Ê×Ó¼Ù¹«Ö÷ É¸³ ¡¡ ξ¿¥ Ò÷Ô µÛÍõ½«Ïà,Òõ´íÑô²î,ÃüÖÐ×¢¶¨
17 ¸¹ºÚ×Ü¼à ½»Ò×µÄÐÂÄï ¡¡ ÏÄ°²á ÌïÈôÁÕ °ì¹«ÊÒÁµÇé,ÓÉÏÓÉú°®
18 ×ܲõÄСÇéÈË µ¥Ðб¾ ¡¡ ¶Åº®Íþ À¶æ·æ· ²¨ÕÛÖØÖØ,»¼µÃ»¼Ê§
19 Á½ÒÚÐÂÄï ½»Ò×µÄÐÂÄï ¡¡ Ľº£Òã(ĽÔ·á) ÁèÐÄÍ® ±ðºóÖØ·ê,±¨¸´,»éºóÏà´¦
20 ¶ñħµÄÎçÆÞ ½»Ò×µÄÐÂÄï ¡¡ ÕÔºÕÐÞ ÂÀÅåͤ ³ÕÐIJ»¸Ä,Å°ÁµÇéÉî
21 »éÒöÀ­¾¯±¨ »éÒöÁ·Ï°Çú ¡¡ öÄÂå³¼ ºÎÜÔÇç »éºóÏà´¦,Îó»áÖØÖØ
22 Ä°ÉúµÄÆÞ×Ó »éÒöÁ·Ï°Çú ¡¡ º«ÉÙ·ã É£ÔÂçù(ÁøÖ®æÂ) ±ðºóÖØ·ê,ÆƾµÖØÔ²
23 Ç°·òÕ滵£¡ »éÒöÁ·Ï°Çú ¡¡ ÂæµÏ¿­ °²ÅáÄÞ ÃüÖÐ×¢¶¨,ÆƾµÖØÔ²
24 ¡°ÀÇ¡±¾ýÀ´ÁËÂ𣿠¹ÙÈ˺ûµ ¡¡ ÑÖ¶«º£ ԪСÜÓ ½üˮ¥̨,ÈÕ¾ÃÉúÇé
25 »Ò¹ÃÄïÍæÓÎÏ· µ¥Ðб¾ ¡¡ º«¼¾·ã ÕÅç²°² ÇéÓжÀÖÓ,»¼µÃ»¼Ê§
26 ÀÏ°åÓгð±Ø±¨ ÐÍÄеÄÓÎÏ· ¡¡
27 ´óÈ˺ÜÎÞÀí »¨È­ÐåÍÈ ¡¡
28 ѱÆÞÈÎÎñ ÐÍÄеÄÓÎÏ· ¡¡ Éòê» ÆÓÌÑ »¶Ï²Ô©¼Ò,ÈÕ¾ÃÉúÇé
29 ׯÖ÷ºÃ¿ñÍý »¨È­ÐåÍÈ ¡¡
30 »µÄÐÈË£¬ºÃÀϹ« ÐÍÄеÄÓÎÏ· ¡¡ ¼¾³þ³É ÌÕÁ¢ÆM ·¼ÁÚÇéÔµ,¶·ÆøÔ©¼Ò
31 ѾͷÐÄÌ«Èí µ¥Ðб¾ ¡¡ ʯ³¹ »¨Ðåçù ¾ÈÃü¶÷ÈË,½üˮ¥̨
32 ÀÏÆÅÐÄ£¬º£µ×Õë ÐÍÄеÄÓÎÏ· ¡¡ êÃÁ¢çñ ½­ÀÖü ÒÕÈËÓ°ÊÂ,ÇéÓжÀÖÓ,»¼µÃ»¼Ê§
33 ¹ÃÄï²»½â·çÇé ÉÏÊé·¿ ¡¡ ·ÑĪ˾Áú Ë÷ÁÕÀÅ ½üˮ¥̨,ÈÕ¾ÃÉúÇé
34 ÀÏÆŲ»ÊǺÃÈÇµÄ ÷ÈÁ¦ËÄÉä500ºÅÇÞÊÒ ¡¡ ÓÈÅàÒ× ÁÖǧÓð ¶·ÆøÔ©¼Ò
35 Ö÷×ÓµÄÂôÉíÆõ µ¥Ðб¾ ¡¡ ÄÉÀ¼Ò×·ç ¸ðÏþ°¬ Ö÷ÆÍÁµ,½üˮ¥̨,ÇÉÈ¡ºÀ¶á
36 ºÃÅóÓÑ£¿Å®ÅóÓÑ£¡ ÷ÈÁ¦ËÄÉä500ºÅÇÞÊÒ ¡¡ ÇØÒÝ ÔøÒà΢ ºÃÓѱäÅ®ÓÑ,¶µ¶µ×ª×ª
37 СÐÄ´óÈËÊÇÆ¥ÀÇ ÉÏÊé·¿ ¡¡ ¶à¶ûÏÄ ´ÞÃô °®ºÞ½»Ö¯,ÇÉÈ¡ºÀ¶á
38 ÀÏÆÅÒª¿¿×Ô¼º×· ÷ÈÁ¦ËÄÉä500ºÅÇÞÊÒ ¡¡ Å·Ñôê»Ìì ÏÄÔ弃 ´º·çÒ»¶È
39 СŮ×Ó»Ì¿Ö ÉÏÊé·¿ ¡¡ ²©ÀäÍ© ÁÖÉîÉî ÈÕ¾ÃÉúÇé,ÓÉÏÓÉú°®
40 ÇéÈË£¬³ö×âÖÐ µ¥Ðб¾ ¡¡ ËÎîÚ °¬±¦±´ У԰°®Çé
41 ¸ú°àСÄï×Ó èÉÐÛ ¡¡ ÍôÑó Ñ©Çß Ö÷ÆÍÁµ,ÈÕ¾ÃÉúÇé
42 µ¥Ìô»µÄÐÈË ÷ÈÁ¦ËÄÉä500ºÅÇÞÊÒ ¡¡ ¸ðÎ÷ì¿ ½­Ä¬Ä¬ ½üˮ¥̨,ÓÉÏÓÉú°®,ÉíÊÀÖ®ÃÕ
43 ðÅÆÃÀ½¿Äï èÉÐÛ ¡¡ ²ñĪÁ¬ СÌÔ Îó´òÎóײ
44 ´óС½ãÕæÄѲø ÷ÈÁ¦ËÄÉä500ºÅÇÞÊÒ ¡¡ °²·çɪ ËÎÇÉÁ¢ ½üˮ¥̨,ÈÕ¾ÃÉúÇé
45 ʦ¸¸Àä±ù±ù èÉÐÛ ¡¡ ÆëÒà ÇØñIÑþ ʦͽÁµ
46 ÃÀÅ®²»Òª¸ãÆÆ»µ ÷ÈÁ¦ËÄÉä500ºÅÇÞÊÒ ¡¡ ÓÚºÛ ½­Î¨Çç ÈÕ¾ÃÉúÇé,Âéȸ±ä·ï»Ë
47 ¶ñÀÉÓ­½øÃÅ èÉÐÛ 2¡¡ ôñª ½­ÐÄåû ¼Æ»®¸´³ð
48 ¶ñÄÐÁÙÃÅ ÷ÈÁ¦ËÄÉä500ºÅÇÞÊÒ ¡¡ ÅáÒØȺ ÁõÓ×Ó× ÇഺУ԰
49 èÉÐÛÄѹýÃÀÈË¹Ø èÉÐÛ ¡¡ ÏÄËæ·ç ³Ì÷Çß ÈÕ¾ÃÉúÇé
50 ñºñ»Ë×Å®£¬¾ý×ÓºÃåÏ Õ÷»éÊÔÑéËù ¡¡ ¸ðÌìÇæ ÑÕ¿­ÐÄ »¼µÃ»¼Ê§
51 ´óÏÀ°®¶à¹ÜÏÐÊ èÉÐÛ ¡¡ ѦʯÇÇ ·¶Ë®Á« ±ðºóÖØ·ê,ʧÒäÒÉÔÆ
52 ÄÐÈ˲»»µÎÒ²»°® Õ÷»éÊÔÑéËù ¡¡ Åá­ZÒü Ñî¿ÉÂÌ Îó»á·Ö¿ª,ÔÙÐøÇ°Ôµ
53 ËÄү̫ÌôÌÞ Ò¯¶ùµÄµãÐÄ ¡¡ ÇØÕñɳ Áø¶ˮ Ϊ¸¸±¨³ð,Ò»²¨ÈýÕÛ
54 ºÃÅ®²»³ÔÄÐÈË¿÷ Õ÷»éÊÔÑéËù ¡¡ ÏÄÈÕÁÒ ÓÚǾ Ò»¼ûÖÓÇé,°µÁµ³ÉÕæ
55 ÈýÒ¯Õæ¿ñ°Á Ò¯¶ùµÄµãÐÄ ¡¡ ÇØ·Ç¿­ ºÎÍðÅ« Ö÷ÆÍÇéÔµ
56 ÀÏ°åÓÀÔ¶ÊÇ¶ÔµÄ Õ÷»éÊÔÑéËù ¡¡ ÃÏÎ÷¿­ ³ÂÐÄÈï ÈÕ¾ÃÉúÇé,ÏàÇ×½á»é
57 ¶þÒ¯²»ÉϵÀ Ò¯¶ùµÄµãÐÄ 1¡¡ ÇØÒ×ÇÇ ½­ÏãÏæ ÉÙÒ¯VSæ¾Å®,°µÁµ³ÉÕæ
58 ÇéÈË°®Íæ×½ÃÔ²Ø »Æ½ð¹ó×å°ï ¡¡ Íõ…± лÜÔÀò Èý¼ûÇãÐÄ
59 ´óÒ¯ºÃ·çÁ÷ µ¥Ðб¾ ¡¡ ÇØ˾°Á ÌÆÀì¶ù ÃÀʳÇéÔµ,ÈÕ¾ÃÉúÇé
60 δ»éÆÞ±ðÀ´¸ã¹í µ¥Ðб¾ ¡¡ µË¿­ ÑÏÑ©Ó¨ ½üˮ¥̨,ÈÕ¾ÃÉúÇé
61 ½«¾ü±ðÆÛÈËÌ«Éõ ËÆÔøÏàʶ ¡¡ Ò®ÂÉ¿Ë ÏôÍñ¶ù ³ÕÐIJ»¸Ä
62 ˭˵ÃÍÄв»ÄÜ°® »Æ½ð¹ó×å°ï ¡¡ Ëïά͢ ÓÚ°²çù ÇéÉî²øÃà,Îó»á±ùÊÍ
63 ·ò¾ý¸øÎÒ¸ºÔðµ½µ× ËÆÔøÏàʶ ¡¡ ÏôêÊ ½­çâÁè ´©Ô½Ê±¿Õ
64 ²»Êdzð¼Ò²»À´µç µ¥Ðб¾ ¡¡ ÃÏÓ± Ñî°¬ÁÕ »¶Ï²Ô©¼Ò,°®ÄãÔÚÐÄ¿ÚÄÑ¿ª
65 ÃÀü²»ÒªÍæÓÎÏ· ËÆÔøÏàʶ ¡¡ ÏôêÊ ½­çâÁè ´©Ô½Ê±¿Õ
66 ˧¸ç²»ÒªÕÒÎÒ²ê »Æ½ð¹ó×å°ï 1¡¡ Î×ÞÈ·ç ³Â΢ϣ ÇഺУ԰,°ô´òÔ§Ñì,ÇéÓжÀÖÓ
67 ´óÍõÆäʵºÜ³ÕÐÄ ËÆÔøÏàʶ ¡¡ Ò®ÂÉÇÇÒã Ëΰ¬ ´©Ô½Ê±¿Õ
68 ϷŪÎÒÈ¡ÔÃÄã °®£¬´À´ÀÓû¶¯ ¡¡ ÉÛÏÒ ÖÜêÌÜ¿ ÇåÐÂöÁÓÀ,ÈÕ¾ÃÉúÇé,Ϊ°®¸¶³ö,ÎÞÔ¹ÎÞ»Ú
69 ´óÒ¯£¬°®×ÔÌÖ¿à³Ô£¡ Ìƽí¿ÍÕ»ËĽðîÎ ¡¡ ÓáÊ®Æß ÌÆÈݶù »¶Ï²Ô©¼Ò,»¼µÃ»¼Ê§
70 ÇéÔ¸ÄãÍæŪÎÒ °®£¬´À´ÀÓû¶¯ ¡¡ ÀîÒàïr ´ÞÏ£Ò÷ ¶·ÆøÔ©¼Ò
71 ·ò¾ý£¬±ð¹ÕÍäĨ½Ç£¡ Ìƽí¿ÍÕ»ËĽðîÎ 3¡¡ ÏÄãå ÌÆÜç¶ù »¶Ï²Ô©¼Ò
72 ³Í·£ÎÒÓÕ»óÄã °®£¬´À´ÀÓû¶¯ ¡¡ ¹ËÒË¿­ ÃϺ¬ÁÕ Îó»áÖØÖØ,ÆƾµÖØÔ²
73 ¾Ü¾øÄãÕ÷·þÎÒ °®£¬´À´ÀÓû¶¯ ¡¡ ½ÒÊ ÉòÏ£»Ü ¶÷Ô¹Çé³ð,Ç麣Éú²¨
74 Ѿͷ£¬Õ治ʶºÃ´õ£¡ Ìƽí¿ÍÕ»ËĽðîÎ 2¡¡ ¾©Òú ÌÆÌð¶ù ¹ÅÉ«¹ÅÏã,ÇéÓжÀÖÓ
75 °®µÄÕ¬¼±±ã »µÄÐÈ˵ÄÑûÇ뺯 ¡¡ ¹®¿Ëèë ÕÔ¼ÎÈá ¾Ã±ðÖØ·ê,ÇéÓжÀÖÓ
76 Äï×Ó£¬Çë¹Ô¹Ô¾Í·¶£¡ Ìƽí¿ÍÕ»ËĽðîÎ 1¡¡ °×ÒÝ ÌÆÝæ¶ù Îó»áÖØÖØ,ÆƾµÖØÔ²
77 °®µÄºì²»Èà »µÄÐÈ˵ÄÑûÇ뺯 ¡¡ ¹®»³·ç ÁõÒàÐÀ ºóÖªºó¾õ,Ò»¼ûÖÓÇé
78 ¹«×Ó°®Ë£¿á ÷è÷ëÁÔ°® ¡¡ ·½ê¤ Å·ÑôÃô¶ù »¶Ï²Ô©¼Ò,ϸˮ³¤Á÷
79 °®µÄ´ó×÷Õ½ »µÄÐÈ˵ÄÑûÇ뺯 ¡¡ ¹®ÃÏÑ« ½­×Ó­W Õë·æÏà¶Ô,»¼µÃ»¼Ê§
80 °®µÄÕÇÍ£°å »µÄÐÈ˵ÄÑûÇ뺯 ¡¡ ¹®¾¸¶« Àî˼ÇÛ Ç麣Éú²¨,ºóÖªºó¾õ
81 ÎÂÈᱩ¾ý Ç幬ÃÔÇé ¡¡
82 °ÔÇé±´ÀÕ Ç幬ÃÔÇé ¡¡ ´©Ô½Ê±¿Õ
83 °®Ç鹫ʽ£º²»³ÉÁ¢ Ô©¼Ò·խ ¡¡ ¼Î˹ºÆ Íð¿É¿É Îó´òÎóײ,¼Ò×åÖäÔ¹
84 ´óÏÀºÜ°ÔµÀ ÷è÷ëÁÔ°® ¡¡ ÉϹÙá÷ ºúµû Ò»¼ûÖÓÇé,½­ºþ¶÷Ô¹
85 ÓÕÈËСŮÎ× Ç§ÃæÅ®ÀÉ ¡¡ ¶ÎÒØ ÒüСң Ò»²¨ÈýÕÛ
86 Õæ°®ÁìÓò£ºÎÞÏÞ´ó Ô©¼Ò·խ ¡¡ ¼ÎìÏ·ç Íðоо ²»´ò²»Ïàʶ,Ôµ·ÖÌ춨
87 ¸¿ÐÄ°¢¸ç ×ϽûÓÄÃÎ ¡¡ µÂØ· С²õ ·¼ÐÄ°µÐí,¹¬Í¢¶·Õù
88 ÍìÀṫÖ÷ ×ϽûÓÄÃÎ ¡¡ Ìúľ¶û¡¤·â³¹ ÁÙÈÝ(С¾Å) Îó»áÖØÖØ,¹ÇÈâ·ÖÀë
89 Áµ°®Ï°Ì⣺ÎÞ½â Ô©¼Ò·խ ¡¡ ¼Îì÷Ìì ÍðÝÚÝÚ Â°ÈËÀÕÊê,¼Ò×åÖäÔ¹
90 ¹ÑÇé»ÊÉÏ ×ϽûÓÄÃÎ ¡¡ ÆîìÇ ç³Ó° Å°ÁµÇéÉî,Îó»áÖØÖØ
91 ÔÙ´ÎÔ¤Ô¼Ïà˼ »Ò¹ÃÄïµÄ°®ÇéÆõÔ¼ ¡¡ ÃÏ´Óî¸ Áº¿ÉÝè ÐÄ»³²»¹ì,ÈÕ¾ÃÉúÇé,ʧ¶ø¸´µÃ
92 ʧ³è¸ñ¸ñ ×ϽûÓÄÃÎ ¡¡ æ÷·ç ÒÃÄþ ºóÖªºó¾õ,ÖÁËÀ²»Óå
93 ÄéÀ´´®´®ÐÄÌÛ »Ò¹ÃÄïµÄ°®ÇéÆõÔ¼ 1¡¡ ÁõÒüÇÇ ÐìÜÇæ¥ Çà÷ÖñÂí,ÈÕ¾ÃÉúÇé,ʧÒä
94 Ê×ϯ×ܲõÄÌÓÆÞ ×ܲóõÌåÑé ¡¡ ·¶¶«Óñ ÃÏÞ± »éºóÁµ°®
95 ²»Ïë͵͵°®×ÅÄã °®Çé³öÕÐ ¡¡ ¹ØÈζ« ÌÕ°²æÃ(¶ÒÀ) ËÀ²øÀôò,¹¤×÷ÇéÔµ,Îó»áÖØÖØ
96 ±©¾ý×ܲõĿñÁÒÀÓÓ¡ ×ܲóõÌåÑé ¡¡ ½çô Ê©óãÒú Îó»áÖØÖØ
97 °µÁµË§¸ç±»µãÃû Áµ°®ËIJ¿Çú ¡¡ ÏÄÓí·ç Ò¶¿ÉÈË Èý½ÇÁµ,Îó»áÖØÖØ
98 ¶ñħ×ܲõÄרÇé¸æ°× ×ܲóõÌåÑé ¡¡ ºÎ¿¥ ÑîÏæÒ÷ Îó»áÖØÖØ
99 ÒÔΪº©ÉµÊÇÆøÖÊ ½«´í¾Í´í ¡¡ ʯ»± ÓÚÓ×Ó× Îó´òÎóײ,¶þÅ®Õù·ò
100 µ÷Ï·°®ÇéµÄ¿á×ܲà ×ܲóõÌåÑé 1¡¡ ÀîĽة ÏôÒÁº­ Îó»áÖØÖØ,±ùÊÍÇ°ÏÓ
101 ¼ÇµÃÄÇ´ÎÔ¼¶¨ »Ò¹ÃÄïµÄ°®ÇéÆõÔ¼ ¡¡ ôÃΤÁÖ Àè¿ÉÇç °®ºÞ¾À¸ð
102 Ô­À´³ÁĬװÎľ² ½«´í¾Í´í ¡¡ ÝþÆî ÓÚÅÎÅÎ Îó»áÖØÖØ
103 ×ÔÁµÅ£ÄÌ°ô Çó°®Ãæ°ü·» ¡¡ Ôª°¨ ½­Ë¼Óá Îó»áÖØÖØ,δ»éÏÈÔÐ
104 ÈÈÇéÏã²ÝĽ˹ Çó°®Ãæ°ü·» ¡¡ ÌÕ˹(Ô¼º²) ÁèÁç ¼Ò×å¶÷Ô¹
105 Ìý²»µ½µÄÁµÈË(µçÊÓżÏñ¾ç) µ¥Ðб¾ ¡¡ ³Â×ÓÍ© ËÕ¿û ÇéÓжÀÖÓ,ϸˮ³¤Á÷
106 Ï밮ȫÂóÍÂ˾ Çó°®Ãæ°ü·» ¡¡ µÔÊ¿Ò× ·½¿­ÐÀ ÎÔµ×¼©¶¾,Îó´òÎóײ
107 ÇóżÌáÀ­Ã×ËÕ Çó°®Ãæ°ü·» ¡¡ ³þÓùº® ÑÕС·Æ Å®×·ÄÐ,ËÀ²øÀôò
108 Ò⶯±´ÀÕÒ¯ ´í°® ÇéÉúÒ⶯¡¡ ÇÇÒú ÈðÖé Òõ´íÑô²î,ÌæÖ÷Êܹý
109 ÈëÏ·Ì«Éî ÂÒµãÔ§ÑìÆ× ¡¡ ÎÀöªÓ¢ ¼¾ÓïÁÕ ´óÃ÷ÐÇÖ®Áµ,ËÀ²øÀôò
110 ÇéÉúÆõµ¤Íõ ´í°®Ö®ÇéÉúÒ⶯ ÇéÉúƪ¡¡ Ò®ÂÉÛº ¿Æ²ñÐÄ µÛÍõ¶á°®
111 µ÷ϷȦÌ× ÂÒµãÔ§ÑìÆ× ¡¡ ÁÖÒغº ÂóСÌð δ»éÉú×Ó,±ðºóÖØ·ê
112 êÓÃÁµÄ׽Ū °®Éñ²»¼ûÁË 4¡¡ ¹Ø¾¢¶« ÎÌÅàÁä С·ÊÃÃÍÑÌ¥»»¹Ç,ÖսỨÐÄÄÐ
113 ÌìʹµÄÆ­¾Ö °®Éñ²»¼ûÁË 3¡¡ Àèð© ÏÄÓíÒð
114 ¼Ù×°ÊìÅ® ÂÒµãÔ§ÑìÆ× ¡¡ ÎÀ×ÓÇæ ÁõСÓÞ ±ðºóÖØ·ê,»¶Ï²Ô©¼Ò
115 ´óºàµÄÏ·ÑÔ °®Éñ²»¼ûÁË 2¡¡ ¹ÅÉٕD ÁÖº£Ìñ ½üˮ¥̨,°ì¹«ÊÒÁµÇé
116 ԤıµÄÐĶ¯ °®Éñ²»¼ûÁË 1¡¡ ÉÛº® °¬°® ËÀ²øÀôò
117 ÊÇ·ñ±äÐÄ ÂÒµãÔ§ÑìÆ× ¡¡ ÃÏϯ ÅáÐÄ Ç¿È¡ºÀ¶á
118 ËÀÐÄÑÛ ²»°ÜµÄÁµÈË ¡¡ Å·¿Ë·å ·½ÜÆÇç Ãŵ±»§²»¶Ô,¿à¾¡¸ÊÀ´
119 ±ùÑæÆßÉÙ ½­ÄϹó×åÁùÉÙ ¡¡ ³þÓù ×óÃõ¶ù ½­ºþ¶÷Ô¹
120 ÀË×ÓµÄÓðÒí ²»°ÜµÄÁµÈË ¡¡ ÔÀ×ÓÂå ÑÕ°²ç÷ »¶Ï²Ô©¼Ò,ËÀ²øÀôò
121 ÕæÐÄ»°£¿ ²»°ÜµÄÁµÈË ¡¡ ¹ÙÉг¼ ÈΊ|Š| Çà÷ÖñÂí,°µÁµ³ÉÕæ
122 ×îºóÒ»·âÇéÊé ²»°ÜµÄÁµÈË ¡¡ Õ¹³¹ ÏÄÓ¯Ýæ Ū¼Ù³ÉÕæ
123 ÑïÑïµÃÒâ ϲÆøÑóÑó ¡¡ ÑïµÃÒâ Ñï·Ç·² ¹ÅÉ«¹ÅÏã
124 ´í½«µ·ÂÒµ±¿É°® ½«´í¾Í´í ¡¡ º£ÉÏÆ®(º£Òí) ÓÚÜ·Ü· Îó´òÎóײ,»¶Ï²Ô©¼Ò
125 ¶þÊÖδ»éÆÞ ½á»éµ¹Êý321 ¡¡ Éòå° ·½ÏþÈá ʧ¶ø¸´µÃ
126 °×Ñ©»µ¹«Ö÷ ÄêÉÙÇá¿ñÎÒ°®Äã 3¡¡ ÌÆ×Óåº °×Ñ© У԰°®Çé
127 ̫ɵ ÄêÉÙÇá¿ñÎÒ°®Äã 2¡¡ ÁÖĽÆæ Àî¿ÉÐÀ ʧ¶ø¸´µÃ,³ÕÐIJ»¸Ä
128 ºÝ½ÇÉ« ÄêÉÙÇá¿ñÎÒ°®Äã 1¡¡ ¼ÍÑÇȨ ÑîÅÎÁè Çà÷ÖñÂí,³ÕÐIJ»¸Ä
129 ͵ÏãÊ®ÈýÉÙ ½­ÄϹó×åÁùÉÙ ¡¡ Æë¾¢ ÌïÓ¨¶ù ¼Ù·ïÐé»Ë
130 ×öÒ»ÌìµÄÎÒ µ¥Ðб¾ ¡¡ ĪçñÑ« À¶åû ¿à¾¡¸ÊÀ´
131 ÇôÐÄÈöµ© µ¥Ðб¾ ¡¡ ÉÛ·ç ÓêÑÕ Ä¦µÇÊÀ½ç,
132 ÃÄ»óÎåÉÙ ½­ÄϹó×åÁùÉÙ ¡¡ ¼¾î¸ Î×ÏþÁ« ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
133 ÃÔÁµÊ®¶þÉÙ ½­ÄϹó×åÁùÉÙ ¡¡ ËÎêÅ ÁèÑÇÖþ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
134 »Ò¹ÃÄïµÄ²£Á§Ð¬ µ¥Ðб¾ ¡¡ êÃ×Ó³¼ ºú°¬·Æ
135 äìÈ÷ʮһÉÙ ½­ÄϹó×åÁùÉÙ ¡¡ ÏîÑ« ÓÚÕä ¹ÅÉ«¹ÅÏã,ÂôÉíÒ½¸¸,ïÚ¾Ö,Òõı,ɾ½Ú°æ
136 ÀäÇé¾ÅÉÙ ½­ÄϹó×åÁùÉÙ ¡¡ ÈÎ×ÓÒã À¶ÈÚ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
137 ·çÁ÷Ì«×Ó ÌìÁÁÁË£¬ÎÒ»¹ÊDz»ÊÇÄãµÄÅ®ÈË ¡¡ À¶ê» ĽÈÝÁâ ±¨³ðÑ©ºÞ,
138 ¿ñÁµÑÖµÛ ÌìÁÁÁË£¬ÎÒ»¹ÊDz»ÊÇÄãµÄÅ®ÈË ¡¡ ÎÀÑǺº ÔƲʶù ³ÕÐIJ»¸Ä
139 Õ´ÂÞÐä “‹¸ñ¸ñÀá ¡¡ ɳÂÉ ×Ïåû Ò»¼ûÖÓÇé,³ÕÐIJ»¸Ä
140 Á®¼ÛµÄ°® ÌìÁÁÁËÎÒ»¹ÊDz»ÊÇÄãµÄÅ®ÈË ¡¡ º£Ò¢Â× ¼¾ÏþœÕ °ì¹«ÊÒÁµÇé,ÖսỨ»¨¹«×Ó
141 æªÐÄÖª¼¸Ðí ÁÄÕ«»ÃÃÎÖ® ÓãÏÉƪ¡¡ Á·Òã ÓÚÜñ·É ¹ÅÉ«¹ÅÏã,ÁéÒìÊÀ½ç
142 Ò¯¶ùµÄµãÐÄ ½ð¼Þɽׯ ¡¡ ½ðìÏ ÂúÌÇ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
143 ÀÉ·ÇÎÞÇéÖÖ ÁÄÕ«»ÃÃÎÖ® »¨Ó°Æª¡¡ Á¬¿­ »¨Ü¿ Ç°ÊÀ½ñÉú,
144 Î޿ɾÈÒ©°®ÉÏÄã µ¥Ðб¾ ¡¡ ÄôÑï ÑÕÐÄǾ Âéȸ±ä·ï»Ë
145 Õí±ßÓïÄØßæ ÁÄÕ«»ÃÃÎÖ® ÇÙħƪ¡¡ ÇØδÑë Ü·Ü· ¹ÅÉ«¹ÅÏã,ÆæÒìÊÀ½ç
146 ¶ÏÏà˼ µ¥Ðб¾ ¡¡ º«ÉÙ³¼ ÇÇÄþÔ·
147 Ô§ÑìÀá “‹¸ñ¸ñÀá 1¡¡ ÁØö« ¸£»·ÔÆ
148 ÎÒÐÄËæ¾ýÐÐ ÁÄÕ«»ÃÃÎÖ®¡¡»­Ó°Æª ¡¡ á°ÔÀ ‹OÀì
149 ôåôåÇé “‹¸ñ¸ñÀá 1¡¡ ¶ÅÂ×ôëìõ Ñ©Ç© ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
150 ±ÈÒíË«Ë«·É ÁÄÕ«»ÃÃÎÖ® Äкüƪ¡¡ ³ðº÷ ÉÍì§Ô¿ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,ÆæÒìÊÀ½ç
151 Êê×ïÇ鸾 Òì¹úÇéÔµ 3¡¡ ÖñÒ°ÄÚÑô ÄôÐÇ Ä¦µÇÊÀ½ç,
152 ¹´ÇéСū ÓÕÀÉÈ붴·¿ ¡¡ ÍêÑÕºã·Ç ÁèëÙÖ¬ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
153 ÁÒ»ðÇ鸾 µ¥Ðб¾ ¡¡ ·Ñ÷è ¹¬±¾Çç×Ó
154 Ïú»êÐ¡æª ÓÕÀÉÈ붴·¿ ¡¡ ×ôÉÐÓ𠵥΢ɳ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
155 ÌÔÆøÇ鸾 ºìÄï 2¡¡ ¹¢Ë¾°Á Ó¯Ó¯ ĦµÇÊÀ½ç,
156 ÄíÐÄС¸¾ ÓÕÀÉÈ붴·¿ 2¡¡ Ë·°ÁÊé À¼Çß ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
157 ÌðÃ۵ĿáÐÌ Î÷Ñó¹¬Í¢ÇéÌô 4¡¡ ÑÇÀú ¸ðçó ¼Ò×å¶÷Ô¹
158 ÎçÒ¹ÀÉÎÇ Î÷Ñó¹¬Í¢ÇéÌô 3¡¡ µÏÄÏ Ã·ÑÇ¡¤ºØ ºÀÃÅÊÀ¼Ò,
159 ¼¤Ç麣µÁ Î÷Ñó¹¬Í¢ÇéÌô 2¡¡ À×Æõ¶û¡¤ÑŸ÷ ±´ÁÕ¡¤ÍþÀû ÇÀ»é,»¶Ï²Ô©¼Ò
160 ·çÁ÷Ʀ×Ó ·çÁ÷¹ó×å¾ãÀÖ²¿ 3¡¡ ôÃð© ÕżÒÓÜ
161 ÎÞÇé°¢¸ç Ç幬ÃÔÇé ¾«²ÉÐø¼¯¡¡ °®Ð¾õÂÞ¡¤¸µå° ÓÚ˪ ÇÉÈ¡ºÀ¶á
162 ±¡Çé¼ëËø ³¥ÇéÕ® ¡¡ ÆîìÏ ÕÂÉÙ¸Õ ÇéÓжÀÖÓ,ºóÖªºó¾õ
163 ¿ñÇéÂÓ¶á ³¥ÇéÕ® ¡¡ ʯÀÚ ³þǾ
164 Ë÷ÇéÀɾý Ç幬ÃÔÇé ¡¡ ·®ËÝ ÎµÇç ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
165 ÀäÇéת³ã ³¥ÇéÕ® ¡¡ Ī°ÁÀä ľ°×ÑÌ
166 ÎÂÈᱩ¾ý Ç幬ÃÔÇé ¡¡ ìÚÇÖ ÒÂΨÓï ±¨³ðÑ©ºÞ,
167 °ÔÇé±´ÀÕ Ç幬ÃÔÇé ¡¡ ɳĽ·²(ɳ±´ÀÕ) ÁÖÞ²æ¿(Óê÷¸ñ¸ñ) ´©Ô½Ê±¿Õ,
168 ÃÄ»óÄãµÄÐÄ Ó£Ä¾»¨µÁ 4¡¡ ӣľÀ¶Ñ« ŵ°² С½ãÇ¿µÁ
169 ÄѵÀ͵ÐÄÒ²·¸·¨ ӣľ»¨µÁ´«Ææ ¡¡ Ïî³þÔÆ ™Ñľôæôæ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
170 Õæ¼Ù»¨Ôô ӣľ»¨µÁ´«Ææ ¡¡ ӣľÁ賺 À¼Þ± ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
171 Éñ͵ÏÀ ӣľ»¨µÁ´«Ææ ¡¡ ӣľÁúÔ½ ÌÕÃõÃõ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
172 ½ÇÍ·ÅÂÅ ºÚ°ï½Ì¸¸ÎÊÇé ¡¡
173 ±©¾ýÇéÌô±ùÃÀÈË ºÚ°ï½Ì¸¸ÎÊÇé ¡¡ ÇÇÑ« ¶­ÍðÈc ºÚ°ïÇé³ð,
174 ¹´Òý¾ýÐÄ ·ç³ÇÏÀ¿Í´« Íâһƪ¡¡ Ī˾°Á ÆëË®Òö ±ðºóÖØ·ê
175 »ð±¬ÀË×Ó ·ç³ÇÏÀ¿Í´« 4¡¡ ÃÏÄþ·ç ¹ÈóèÓê ½­ºþ¶÷Ô¹,
176 ÄѵÃÓÐÇéÀÉ ·ç³ÇÏÀ¿Í´« 3¡¡ ÉÛÐòÍ¢ ÓñÞ¢ »¶Ï²Ô©¼Ò,
177 Çᱡ¿ñͽÁºÉÏÆÞ ·ç³ÇÏÀ¿Í´« 2¡¡ ʯΤ ÏÄç±çù ¹ÅÉ«¹ÅÏã,¼Ò×å¶÷Ô¹
178 ¶àÇéÏÀ¿Í³ÕÇéÖÖ ·ç³ÇÏÀ¿Í´« 1¡¡ ȽÁ¦ÇÅ Àä²ÊÒÂ(É´É´) ¹ÅÉ«¹ÅÏã,Áé»ê»»Ìå,
179 »¤»¨¿áÀɾý Ò»Éú³ÕÁµ 5¡¡ ·½Ä¬ Çð×ÏÈô ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
180 ôæô湫×ÓÑ°·¼¼Ç Ò»Éú³ÕÁµ 4¡¡ ¹®ÓñÑÓ ³£¿Éо
181 Ù¯±¾ÌƳ¯¶àÇéÀÉ Ò»Éú³ÕÁµ 3¡¡ Äô³½ÔÆ ÉòÈÚ¶ù ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
182 ÉúÃͽ«¾üºÀ·ÅÅ® Ò»Éú³ÕÁµ 2¡¡ À×ÒàêÀ ·ÑÈôÇé ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
183 °ÔµÀÒ²¿ÉÒÔÎÂÈá Ò»Éú³ÕÁµ 1¡¡ Äôº®ÔÆ ²·ÓÅÓÅ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
184 Ó¢ÐÛ±¾É«É« ±±º£´«Ëµ 5¡¡ ¹Å×ÓáË ÀèÓïö¦ ĦµÇÊÀ½ç,
185 ÇéʥîÉÏ»ð±¬Å® ±±º£´«Ëµ 4¡¡ ÅáÂóɼ Õ¹åû ĦµÇÊÀ½ç,
186 ÎÇÉϱäÉ«Áú ±±º£´«Ëµ 3¡¡ Éò´ï¶û Ҷܷܷ ĦµÇÊÀ½ç,
187 ÎÒ°®Ã°ÅÆÅ£ÀÉ ±±º£´«Ëµ 2¡¡ À¶Ö®åº Òó·² Ä¦µÇÊÀ½ç,
188 ƯÁÁÃÃÃÃÎÒ°®Äã ±±º£´«Ëµ 1¡¡ ÒóÒ¢ ËïÜõ ĦµÇÊÀ½ç,
189 á÷ÁÔ½«¾üµÄÐÄ Öî¸ðËÄÀÉ´« 4¡¡ Öî¸ð¿¥ ÒÁÀ¼ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
190 Æòؤ¿¤Ö÷Ï·Öî¸ð Öî¸ðËÄÀÉ´« 3¡¡ Öî¸ðÇæ ÌïÃÛ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
191 ÒýÀÉÈ붴·¿ Öî¸ðËÄÀÉ´« 2¡¡ Öî¸ð·ã ôÃÜ° ÄаçÅ®×°
192 Ô¹âϵÄÒø½ä Öî¸ðËÄÀÉ´« 1¡¡ Öî¸ðÑï º«Ï§Ï§ ¹ÅÉ«¹ÅÏã,
193 ·çÁ÷С¿ËÐÇ µ¥Ðб¾ ¡¡ ÁøÒÝ·² ÓÚ¿­Ç¾ ±ðºóÖØ·ê
194 Ë«Ãæ¿á¸ç µ¥Ðб¾ ¡¡ ÇÇ°¨£¨»ô×ÓÑ Äß±¦¶ù ʧ¶ø¸´µÃ
 
 
 
 
www.fmxxs.comÑÔÇéС˵Êé¿â

 
博聚网